8261 Badacsony, Park u. 14. • +36 87 531 013 • badacsonytomaj@tourinform.hu

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület (8261 Badacsony, Park utca 14.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebook-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1. A játék időtartama
A nyereményjátékra jelentkezni 2024. 03. 11. 16:00 – 2024. 03.20. 24:00-ig lehetséges. A sorsolásokra naponta, az adott napot követő 11:00-ig kerül sor.

2. A j áték menete
A Nyereményjáték a Badacsony New Yorkban 2024. Facebook eseménynél zajlik. A játékra jelentkezni a fent megjelölt Facebook esemény oldalán, 2024. 03. 11. napján 16:00-kor megjelenő poszt alá történő kommenteléssel lehetséges. A Szervező a játék időtartama alatt minden nap 1 db 1 főre szóló belépőjegyet sorsol ki az előző napi résztvevők között. A nyertesek véletlenszerű sorsolással lesznek kiválasztva, és a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát  üzenetben értesíti a Szervező. Az értesítést követően a nyertesnek 2 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A Nyereményt a Szervező e-mail-ben juttatja el a nyertes Játékos részére. A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

3. Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. A nyeremény nem átruházható és nem váltható pénzre!

4. A jogi út igénybevétele
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

5. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

6. Adatkezelési szabályok
A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület adatkezelési szabályzata itt olvasható: https://badacsony.com/adatvedelmi-tajekoztato

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:
Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.
Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját, mint személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:
Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
Kezelt adatok köre: név, lakcím.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.
Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Badacsony, 2024. 03. 11.

8261 Badacsony, Park u. 14. • +36 87 531 013 • badacsonytomaj@tourinform.hu